Szerkesztő: Vincze Dóra

Szerkesztette 2015-ig: Fitz Péter

Fotók: Bakos Ágnes, Tihanyi Bence, továbbá ismeretlen szerzők

Logo: Trombitás Tamás

© Fővárosi Képtár, 2014

A BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár műtárgykölcsönzési eljárása

A BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár kizárólag olyan intézmény/szervezetnek kölcsönöz műtárgyat, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerint átlátható szervezetnek minősül.

A BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár a kulturális javakat kizárólag határozott időre szóló, írásbeli szerződés alapján adhatja kölcsön.

A BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár nyilvántartásában szereplő kulturális javak nem muzeális intézmény számára történő kölcsönzéséhez a kultúráért felelős miniszter hozzájárulása szükséges, amelynek megkérése a Budapesti Történeti Múzeum (mint kölcsönadó) kötelezettsége. A kölcsönzés tárgyát képező kulturális javak csak az engedély kézhezvételét követően szállíthatók el.

A kölcsönzési kérelem benyújtása:
 1. A kölcsönzési folyamat a kölcsönzési kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtásával indul.
 2. A kérelmet legalább 3 hónappal, a kiállítás tervezett megnyitása előtt kell benyújtani.
 3. A kérelmet postai úton kell megküldeni a Budapest Történeti Múzeum főigazgatójának címezve, a Kölcsönvevő fejléces papírján, aláírással, pecséttel, dátummal ellátva.
 4. A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:
  – a Kölcsönvevő azonosító adatai (név, cím, nyilvántartási szám, képviseletre jogosult személy),
  – a kiállításnak helyt adó intézmény/szervezet megjelölése,
  – a kiállítás időtartama mely mely időtartamba a műtárgy(ak) Kölcsönadótól Kölcsönvevőhöz történő szállításának, illetve a Kölcsönadóhoz való visszaszállításának időtartama is beleértendő.
  – a kiállítás címe,
  – a kölcsönözni kívánt műtárgy vagy műtárgyak adatai (alkotó, cím, méret, leltári szám),
  – az esetleges további helyszínek megjelölése,
  – kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) elérhetősége (név, beosztás, e-mail cím, telefonszám).
 5. A kérelemhez mellékletként csatolni kell:
  – a kiállítás koncepciójának leírását
  – a kiállításnak helyt adó intézmény/szervezet épületbiztonsági dokumentációját.
 6. Határidőn túl beérkező műtárgykölcsönzési kérelmeket a BTM, Kiscelli Múzeum-Fővárosi Képtárnak nem áll módjában teljesíteni.
A kérelmek elbírálása:

A kölcsönzési kérelmet a főigazgató bírálja el.

Elutasítja a kérelmet, ha a belföldi nem muzeális-, illetve külföldi intézmény kölcsönzéséhez az EMMI nem járul hozzá vagy a kölcsönzés célja nem megfelelő, illetve amennyiben nem látja biztosítottnak azt, hogy a kölcsönzésben részt vevő kulturális javak megfelelő körülmények közé kerülnek. Elutasíthatja a kérelmet, ha a beérkező kérelem és a kölcsönzés között az előírtnál vagy a szükségesnél kevesebb idő áll rendelkezésre, illetve az anyag mennyisége, állapota, a múzeum egyéb munkálatai nem teszik lehetővé a kölcsönzés előkészítését.

Kölcsönzési díj és pénzügyi biztosíték:
 1. A 29/2014 (IV. 10.) EMMI rendelet szerint „az állami tulajdonú kulturális javak állami vagy önkormányzati fenntartású muzeális intézmények közötti, országhatáron belüli kölcsönzése mentes a kölcsönzési díj és a pénzügyi biztosíték megfizetése alól”. Más esetekben a BTM, Kiscelli Múzeum-Fővárosi Képtár kölcsönzési díjat határoz meg. A múzeumnak joga van a kölcsönzéssel kapcsolatos költségekre tekintettel egyéb esetben is díjat meghatározni, az előkészítéssel kapcsolatos csomagolási, szállítási és szállítmányozási, valamint biztosítási (biztonsági) költségek a kölcsönvevőt terhelik.
 2. Kötelező pénzügyi biztosíték:
  Nem muzeális intézmény számára történő kölcsönzés esetén a kölcsönzött kulturális javak értékéhez igazodó pénzügyi biztosítékot kell kikötni.
  Pénzügyi biztosítékként az alábbiak fogadhatók el:
  – a kulturális javak biztosítási értékével arányos, elkülönítetten kezelt, lekötött pénzösszeg,
  – az államháztartásért felelős miniszter által vállalt kiállítási garancia vagy kiállítási viszontgarancia,
  – nem költségvetési szervként működő Kölcsönvevő esetén a kulturális javakban esetlegesen bekövetkező valamennyi kár megtérítésének vállalására irányuló
  garancianyilatkozat vagy garanciaszerződés,
  – biztosítási szerződés vagy
  – egyéb szerződéses biztosíték nyújtása.
 3. Mentesítés a kölcsönzési díj és a pénzügyi biztosíték megfizetése alól:
  – A miniszter a 2. pont hatálya alá nem tartozó, állami tulajdonú kulturális javak muzeális intézmények közötti kölcsönzése esetén a Kölcsönvevő indokolt kérelmére, nemzeti kulturális érdekre figyelemmel mentesítést adhat a kölcsönzési díj és a pénzügyi biztosíték megfizetése alól.
  – A mentesítési kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Múzeumi Főosztályára kell benyújtani a kölcsönzési szerződés megkötése előtt.
Egyéb költségek:

Ha a felek eltérően nem állapodnak meg, a Kölcsönvevő viseli a kölcsönzéssel összefüggő alábbi költségeket:
– a kulturális javak állományvédelmét szolgáló költségeket (beleértve a kulturális javak kiállításra alkalmassá tételét, restaurálását, keretezését, amennyiben szükséges),
– a kulturális javak vagyonbiztonságát szolgáló költséget (például a muzeológusi, rendőrségi vagy egyéb fegyveres kíséretet), valamint
– a kölcsönzéssel összefüggő adminisztrációs költséget, ideértve a postai, nyomtatási és fénymásolási költséget is.

Kapcsolódó jogszabályok:
 1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
 2. A muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról szóló 377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet